Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tính điểm trung bình cho học kỳ của bạn.

Điểm trung bình là số điểm đạt được cho mỗi loại chữ cái nhận được trong một khóa học. GPA, viết tắt của điểm trung bình, được tính bằng cách chia số điểm nhận được trong tất cả các môn học trong một học kỳ nhất định cho tổng số giờ đã cố gắng. Nói cách khác, đó là tỷ lệ phần trăm trung bình của số điểm kiếm được mỗi giờ học.

Bước 1: Tính tổng số giờ bạn đã cố gắng.

Bước 2: Tính tổng số điểm bạn nhận được mỗi giờ học

Bước 3: Chia tổng số giờ đã cố gắng của bạn cho tổng điểm nhận được mỗi giờ học

Bước 4: Chia kết quả từ Bước 3 cho 100 để lấy điểm trung bình của bạn

Điểm trung bình là một công thức được phát triển vào thế kỷ 19 để xếp hạng học sinh. Nó được tính bằng cách lấy điểm trung bình và chia cho tổng số tín chỉ bạn có.

Công thức điểm trung bình như sau:

GPA = Điểm trung bình / Tín chỉ

Trong đó Điểm Trung bình được tính như sau:

Điểm trung bình = (Điểm) x (Số tín chỉ) / Số khóa học đã thực hiện

Trong đó Số lượng khóa học đã thực hiện được tính như sau:

Số khóa học đã thực hiện = Tổng số tín chỉ đã thực hiện – (các) tín chỉ chưa hoàn thành

Nếu bạn đang học đại học và chưa tính điểm trung bình cho học kỳ, đây là hướng dẫn từng bước về cách tính điểm trung bình.

Điểm trung bình là số điểm đạt được trên mỗi đơn vị tín chỉ. Điểm trung bình được tính theo công thức sau:

GPA = (Số điểm đã kiếm được / Số đơn vị) x Số tín chỉ

Ví dụ, một học sinh đạt điểm trung bình là 3,5 sẽ đạt điểm A trong 3 lớp, điểm A trong một lớp và điểm B + trong một lớp.

1) Lấy điểm của bạn kiếm được từ tất cả các lớp học của bạn và chia nó cho tổng số đơn vị bạn đã đăng ký trong học kỳ đó (tức là 24 đơn vị) để lấy điểm trung bình của bạn cho học kỳ đó. 2)

Tin tức liên quan

Trap Heat Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Excel
Grease Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 3
Tập Sinh Là Gì Đại Số Tuyến Tính
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cao Đẳng
Bẫy Bull Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Một Môn
Trai Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học