Cách Tính Điểm Trung Bình Từng Môn

Cách Tính Điểm Trung Bình Từng Môn

Khi bạn đang cố gắng tính điểm trung bình cho mỗi môn học, bạn nên lưu ý rằng đó là điểm trung bình có trọng số.

Công thức trung bình có trọng số:

A = (B * C) / D

Ở đâu:

B = Trọng lượng của Đối tượng A

C = Trọng lượng của Đối tượng BD = Tổng Trọng lượng của Đối tượng

Bài viết này hướng dẫn cách tính điểm trung bình của từng môn học trong một khóa học.

Để tính điểm trung bình của mỗi môn học, bạn cần tìm tổng số học sinh và chia nó cho số môn học.

Công thức tính điểm trung bình là:

X / N = A.

Để tính điểm trung bình của từng môn học, ta có thể lấy tổng số điểm mà học sinh có được rồi chia cho tổng số môn học.

Ví dụ, nếu một sinh viên có 100 điểm và họ đã thi ba môn, thì điểm trung bình của họ sẽ là 30.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Trung Bình Tất Cả Các Môn Hk1
P-Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Các Môn Học Kỳ 1
Nắp Tráp Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ
Trap Heat Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Excel
Grease Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 3
Tập Sinh Là Gì Đại Số Tuyến Tính