Quy chế cuộc thi

Quy chế cuộc thi được đăng tải trong văn bản đính kèm sau.

Lần cập nhật gần nhất: 07/07/2020.