Bảo tàng Vùng đất Chełm Wiktor Ambroziewicz ở Chełm