Lịch sử văn hóa Ba Lan (phiên bản tiếng Việt bài trong link này là do N.Dang viết, không phải bạn T.Đuc viết, BGK có thể check trong lịch sử chỉnh sửa của bài viết này trên Wikipedia và phản hồi với bạn T.Duc về trường hợp nộp bài của người khác)